Terminy rekrutacji na rok 2021/22

photo_zse

TERMINARZ REKRUTACJI  do KLAS PIERWSZYCH

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2021/22 odbywać się będzie  

drogą elektroniczną poprzez stronę:

https://www.eped.pl

 

Dzięki wykorzystaniu systemu, kandydat posługuje się wyłącznie jednym podaniem, bez względu na liczbę szkół, które wybrał i kontaktuje się wyłącznie z jedną szkołą.

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

 

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

1.

 

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do
I Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków          lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

od 17 maja 2021 r. (poniedziałek)

do 21 czerwca 2021 r. (poniedziałek)

do godz. 15.00

 

2.

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do I LO w Elblągu
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i
o
zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół, do których kandyduje.

 

 

od 25 czerwca 2021 r.
(piątek)

do 14 lipca 2021 r. (środa)

do godz. 15.00

 

3.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do I LO i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach,         w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

 

 

do 14 lipca 2021 r. (środa)

 

4.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do I LO i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę              w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez prezydenta okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

 

 

do 21 lipca 2021 r. (środa)

 

5.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do I LO w Elblągu.

 

 

22 lipca 2021 r. (czwartek)

 

6.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do I LO w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

 

 

od 23 lipca 2021 r.

(piątek)

do 30 lipca 2021 r. (piątek)

do godz. 15.00

 

 

7.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych           do  I LO w Elblągu.

 

 

2 sierpnia 2021 r. (poniedziałek)
do godz. 14.00

 

 

8.

 

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

do 5 sierpnia 2021 r.

 

9.

 

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

10.

 

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od komisji rekrutacyjnej

 

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

11.

 

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

Na podstawie § 11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).