Elbląska Szkoła Eksperymentu E-dziennik Plan lekcji Biblioteka Galeria Matura Zielona Flaga Konkurs Bóbr Projekt Mały Ratownik

Sprawdź także

Klub sportowy samorząd LNU szczep Odkrywcy talentów Rodzina 500 plus Rok dla Niepodległej

Rzecznik

Rzecznik Praw Ucznia – Anna Luiza Górecka

 

Jeśli uważasz , że w szkole zostało naruszone

Twoje prawo – Prawo Ucznia

Termin konsultacji - od wtorku do piątku od godz. 14.00

 

PAMIĘTAJ:

 Rzecznik zapewnia całkowitą dyskrecję.

 Rzecznik ma prawo i możliwość ingerować w każdym przypadku, gdy naruszone zostaną prawa ucznia.

 Rzecznik ma prawo odstąpienia od podjęcia interwencji.

 Rzecznik pełni stałe dyżury.

 Pytania i wnioski uczniowie mogą zgłaszać osobiście lub kierować drogą e-mailową na adres: anna.gorecka@1lo.elblag.pl . Każde pytanie lub wniosek muszą być podpisane przez ucznia (imię, nazwisko, klasa).

 

1. Rzecznik chroni prawa uczniów w szkole w szczególności bada czy wskutek działania lub zaniechania działania organów organizacji i osób obowiązanych do przestrzegania i realizacji tych praw nie nastąpiło naruszenie prawa, zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej.

2. Rzecznik jest w swojej działalności niezależny od innych organów działających w szkole i odpowiada jedynie przed Dyrektorem Zespołu.

3. Rzecznik działa na podstawie Statutu Szkoły, Ustawy o Systemie Oświaty oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

4. Rzecznik ściśle współpracuje z Samorządem Uczniowskim, Zespołami Szkolnymi,

Pedagogiem Szkolnym i Psychologiem Szkolnym.

5. Obowiązkiem Rzecznika Praw Ucznia jest w szczególności:

a. znajomość Statutu Szkoły, Kodeksu Ucznia oraz Konwencji Praw Dziecka,

b. informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,

c. interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw

spornych,

d. udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania,

e. informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach,

6. Rzecznik podejmuje czynności, jeśli otrzyma informacje wskazujące na naruszenie praw uczniów.

7. Środki działania Rzecznika:

a. załatwianie indywidualnych skarg,

b. sporządzanie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole,

c. udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom),

d. współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających wielu problemom

szkolnym.

8. Podjęcie czynności przez Rzecznika następuje na:

a. wniosek ucznia,

b. wniosek wychowawcy ,

c. wniosek organów : Rady Samorządu Szkolnego, Rady Samorządu Klasowego, Rady

Rodziców, organu prowadzącego, Kuratora Oświaty,

d. z własnej inicjatywy.

9. Wniosek kierowany do Rzecznika powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy oraz osoby, której sprawa dotyczy, a także określać przedmiot sprawy.

10. Rzecznik po zapoznaniu się z każdym skierowanym do niego wnioskiem ma prawo:

a. zbadać każdą sprawę,

b. żądać złożenia wyjaśnień przez organy działające w szkole, przez uczniów szkoły oraz przez wszystkie osoby zatrudnione w szkole,

c. prowadzić postępowanie wyjaśniające:

· Rozmawiać z nauczycielem bądź uczniem uczestniczącym w problemie.

· Rozmawiać i zasięgać rady pedagoga szkoły i psychologa szkolnego.

· Organizować konfrontacje wyjaśniające.

· Uczestniczyć w konfrontacjach dyrekcji z rodzicami i danym nauczycielem za zgodą ucznia.

11. Po zbadaniu sprawy Rzecznik może:

a. wyjaśnić wnioskodawcy, że nie stwierdził naruszenia praw ucznia,

b. skierować wystąpienie do organu, organizacji lub osoby, w których działalności

stwierdził naruszenie praw ucznia.

12. Rzecznik formułuje opinie i wnioski co do sposobu załatwienia sprawy.

13. Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców.

14. Tryb postępowania w kwestiach spornych na płaszczyźnie uczeń-uczeń:

a. zapoznanie się z opinią stron konfliktu,

b. podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy,

c. skierowanie sprawy do pedagoga lub psychologa szkolnego,

d. w dalszym trybie postępowania zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej,

e. ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor Szkoły.

15. Tryb postępowania w kwestiach sporu na płaszczyźnie uczeń- nauczyciel:

a. zapoznanie się z opinią stron konfliktu,

b. podjęcie mediacji ze stronami,

c. zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego,

d. wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.

 

Ważne dokumenty:

Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991 r.)

http://www.unicef.org/magic/resources/CRC_polish_language_version.pdf

Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz. U. z dnia 10 lipca 1993 r.)

Europejska Konwencja Praw Dziecka sporządzona w dniu 25 stycznia 1996 r.

USTAWA z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2000 r. ze zm. Dz.U.08.214.1345)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562, Nr 130, poz. 906)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.