Elbląska Szkoła Eksperymentu E-dziennik Plan lekcji Biblioteka Galeria Matura Zielona Flaga Konkurs Bóbr

Sprawdź także

Klub sportowy samorząd LNU szczep Odkrywcy talentów Rodzina 500 plus Rok dla Niepodległej Poprzednia wersja witryny

Rekrutacja po gimnazjum

 

Propozycja klas pierwszych w roku  szkolnym 2019/2020

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego 

 

 Nazwa klasy

Przedmioty  realizowane  w zakresie rozszerzonym

Przedmioty uzupełniające do wyboru  od klasy drugiej

humanistyczno – prawna

z elementami wiedzy o mediach

język polski

język  angielski

historia lub  wos

/ od klasy II/

 

 

przedmioty uzupełniające do wyboru:

łacina dla prawników

- społeczeństwo XX

i XXI wieku

- elementy wiedzy prawniczej

- konwersacje w j. angielskim

- wiedza o mediach

-wiedza o filmie i teatrze

medyczna /biologiczno-chemiczna /  

z laboratoriami z biologii   i chemii

 

 

 

 

chemia

biologia

/ od klasy II/

przedmioty uzupełniające do wyboru:

laboratorium biologiczne

-laboratorium chemiczne

- pierwsza pomoc  przedmedyczna

- elementy toksykologii

- fizyka w medycynie

- j. angielski w medycynie

- biofizyka

medyczna /biologiczno-chemiczna/

 

z elementami toksykologii i ratownictwem medycznym

 

chemia

biologia

/ od klasy II/

przedmioty uzupełniające do wyboru:

- elementy toksykologii

- elementy patologii medycznej

- j. angielski w medycynie

- fizyka w medycynie

- biofizyka

- elementy ratownictwa medycznego

matematyczno-fizyczna

 z elementami programowania

 

 

 

 

matematyka

fizyka

informatyka  lub przedmioty uzupełniające  z zakresu informatyki

/ od klasy II/

przedmioty uzupełniające do wyboru:

- elementy programowania

- informatyka użytkowa

- informatyka w  zadaniach

- j. angielski – konwersacje

- angielski w biznesie

matematyczno- biznesowa

z rozszerzonym

 j. angielskim

 

matematyka

fizyka lub geografia

j. angielski

/ od klasy II/

przedmioty uzupełniające do wyboru:

 

- j. angielski – konwersacje

- j. angielski w biznesie

- geografia fizyczna z elementami geografii regionalnej

 

każdej z klas językiem wiodącym jest języka angielski; jako drugi język proponujemy do wyboru:

 

j. francuski

 j. hiszpański

 j. niemiecki

 j. rosyjski

 j. włoski

 

Zmianie mogą ulec przedmioty realizowane w rozszerzeniu od klasy II zależnie od  deklaracji uczniów.

 

 

 

TERMINY I ZASADY REKRUTACJI do klas pierwszych I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Juliusza Słowackiego 
w ELBLĄGU na rok szkolny 2019/2020

 

   1.Podstawa  prawna  

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 -2018/2019 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących  absolwentami  dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586)
 • Zarządzenie Nr 6 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia  2019r. w sprawie terminów przeprowadzania  postępowania rekrutacyjnego i  postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok  szkolny 2019/2020 dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum do
  •  klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych – dotychczasowych  trzyletnich liceów ogólnokształcących i czteroletnich techników,
  • klas pierwszych publicznych  szkół ponadpodstawowych –  trzyletnich branżowych szkół I stopnia,
  • oraz na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych dotychczasowych  trzyletnich liceów ogólnokształcących dla dorosłych.

2.Terminy  postępowania  rekrutacyjnego:

 • od 6 maja  2019r. do 14 czerwca  2019r. złożenie  wniosków o przyjęcie do szkoły, ze wskazaniem wybranych oddziałów,   wraz z dokumentami potwierdzającymi  spełnianie przez kandydata  warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • od 19 czerwca  2019r.  do 25 czerwca  2019r. uzupełnienie  przez  kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • do 1 lipca  2019r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną  wniosków o przyjęcie do szkoły  oraz  dokumentów potwierdzających spełnianie  przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • do 2 lipca  2019r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję  rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły,
 • do 10 lipca 2019r. potwierdzenie  przez  rodzica niepełnoletniego  kandydata woli  przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum    i oryginału zaświadczenia  o wynikach egzaminu gimnazjalnego   (o ile nie zostały one  złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły),
 • 11 lipca 2019r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych  do I Liceum Ogólnokształcącego     im. Juliusza Słowackiego w ZSO w Elblągu.                

3. Zasady rekrutacji do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w ZSO w Elblągu

 

Wymagane  dokumenty

Kandydaci do I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Elblągu  wypełniają arkusz w programie  EPED  dla szkół Elbląga i przesyłają go elektronicznie.  Do szkoły należy dostarczyć:

 • podanie o przyjęcie do szkoły wraz z kwestionariuszem -wydrukowane z elektronicznego systemu,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
  • kartę zdrowia - tylko młodzież spoza Elbląga,
  • dwie fotografie,
  • inne dokumenty posiadane przez kandydata - osiągnięcia, udział w konkursach.

 

Kryteria rekrutacji

  I etap rekrutacji

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/20 odbywać się będzie drogą elektroniczną poprzez stronę:

https://www.eped.pl                                                                             

 O przyjęciu  kandydata   do  klasy pierwszej  I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Elblągu decydują:

 • liczba punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki       w gimnazjum zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu wyrażonych     w skali procentowej z:

 1)    języka polskiego ( max 100% = 20 pkt ),

   2)    historii i wiedzy o społeczeństwie ( max 100% = 20 pkt ),

  3)    matematyki ( max 100% = 20 pkt ),

  4)    przedmiotów przyrodniczych ( max 100% = 20 pkt ),

  5)    języka obcego nowożytnego  - poziom podstawowy ( max 100% = 20 pkt ).

Z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli jeden procent w każdym zakresie odpowiada wartości  0,2 punktu.  – maksymalnie 100 punktów.

 • liczba punktów uzyskanych z przeliczenia  na punkty ocen z: języka polskiego, matematyki, biologii i  języka obcego  ( kontynuacja) - maksymalnie 72 punkty. 

   Z  każdego przedmiotu przyjmuje się przelicznik punktowy: 

      celujący – 18 punktów

      bardzo dobry – 17 punktów

      dobry - 14 punktów

      dostateczny - 8 punktów

      dopuszczający - 2 punkty

 

 • uzyskanie świadectwa ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów,
 • osiągniecia w zakresie  aktywności społecznej wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty
 • szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych   wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum -maksymalna liczba punktów  do uzyskania -18.

Uwaga!

 • Szczegółowe zasady przeliczania na punkty kryterium uzyskania szczególnych osiągnięć w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych  określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 14 marca  2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 -2018/2019 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących  absolwentami  dotychczasowego gimnazjum (Dz. U.  z 2017 r. poz. 586)

(załącznik nr 1 do pobrania)

Miejsca uznane przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty za wysokie w zawodach  (konkursach)  wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych na szczeblu:

 - międzynarodowym i krajowym: miejsca 1-10;

 - wojewódzkim: miejsca 1-5;

 - powiatowym: 1-3.

 

 II etap rekrutacji

 • Jeśli w I etapie uzyskano równorzędne wyniki, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego pierwszeństwo mają kandydaci spełniający następujące kryteria:

- wielodzietność rodziny kandydata

- niepełnosprawność kandydata

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

- samotne wychowywanie kandydata przez rodzica

- objęcie kandydata pieczą zastępczą

Mają one jednakową wartość i brane są pod uwagę łącznie.

 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

III etap rekrutacji

Jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

Procedura odwoławcza.

W ciągu 7 dni od daty opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły rodzic składa wniosek do Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy.

W ciągu 5 dni od daty wystąpienia rodzica Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia.

W ciągu 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic wnosi do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.

W ciągu 7 dni od dnia wniesienia odwołania Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.

 

 

Klasa A humanistyczno-prawna z elementami wiedzy o mediach

Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia lub WoS.

 

Jeżeli masz duszę humanisty, chcesz realizować swoje artystyczne pasje, doszlifować warsztat literacki, pogłębić wiedzę z historii, literatury, sztuki, języków obcych, czy nauk społecznych, wiążesz swoją przyszłość z pracą w mediach lub jako prawnik, powinieneś wybrać ten profil klasy.

Uczniowie tej klasy będą mieli możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju projektach, olimpiadach i konkursach przedmiotowych, zajęciach fakultatywnych oraz wycieczkach dydaktycznych, jak na przykład:

 • międzynarodowe wymiany młodzieży,
 • zloty szkół im. Juliusza Słowackiego,
 • wycieczki programowe do muzeów i galerii oraz na próby i koncerty Elbląskiej Orkiestry Kameralnej
 • warsztaty filmoznawcze i telewizyjne – współpraca z Se-ma-for Muzeum Animacji i Muzeum Kinematografii w Łodzi, lokalnymi mediami oraz telewizją TVN i TVP
 • debaty na tematy historyczne i współczesne, przebiegające w formie rozprawy sądowej
 • spotkania z artystami, literatami, politykami i celebrytami,
 • zajęcia z edukacji filmowej, medialnej, prawniczej, teatralnej
 • grupowe i indywidualne formy przygotowania do udziału w konkursach i olimpiadach:
 • Olimpiadzie Historycznej
 • Olimpiadzie Wiedzy o Prawach Człowieka
 • Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 • Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego
 • Olimpiadzie Wiedzy o Mediach
 • Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej
 • Olimpiadzie Języka Angielskiego
 • Olimpiadzie Filozoficznej.

Współpracujemy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem Warszawskim, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu, CSE Światowid, licznymi muzeami oraz wieloma innymi instytucjami.

Podobne działania pozwoliły poprzednim rocznikom naszych humanistów osiągnąć sukcesy takie, jak: uzyskanie tytułów laureatów i finalistów olimpiad centralnych, uzyskanie bardzo dobrych wyników matur z przedmiotów humanistycznych, indeksy na wybrane kierunki studiów na prestiżowych uczelniach.

Wybierając ten profil, możesz w przyszłości poważnie myśleć o szerokiej gamie studiów, takich jak:  prawo, administracja, archeologia, europeistyka, politologia, stosunki  międzynarodowe. Możesz studiować wszystkie dostępne filologie, nawet te najbardziej egzotyczne, kulturoznawstwo, dziennikarstwo oraz międzywydziałowe studia humanistyczne.

 

 

Klasa B medyczna z laboratoriami z biologii i chemii

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia.

 

Program klasy wzbogacony jest także o treści edukacji zdrowotnej.

Uczniowie tej klasy mają możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju projektach ekologicznych oraz akcjach promujących zdrowy styl życia.

W szkole posiadamy nowoczesne pracownie biologiczne oraz chemiczne.

Współpracujemy z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym oraz z terenowymi instytucjami biologicznej edukacji pozaszkolnej.

Uczestniczymy w wykładach otwartych organizowanych przez Wydział Nauk o Zdrowiu Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.

Uczestniczymy w wykładach i organizujemy wykłady prowadzone przez pracowników naukowych z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Organizujemy spotkania z lekarzami, honorowymi krwiodawcami, policjantami z działu profilaktyki uzależnień.

Najbardziej ambitni uczniowie próbują swoich sił w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, do których przygotowują się pod kierunkiem bardzo doświadczonych nauczycieli biologii i chemii. Corocznie uczniowie I LO zdobywają znaczące miejsca w konkursach i olimpiadach z tych przedmiotów:

 • Olimpiadzie Biologicznej
 • Olimpiadzie Chemicznej
 • Olimpiadzie Ekologicznej
 • Olimpiadzie Zdrowego Stylu Życia PCK
 • Olimpiadzie Wiedzy Przyrodniczej
 • Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

Ten profil klasy dobrze przygotowuje do podjęcia studiów na medycynie i kierunkach pokrewnych medycynie, a także studiów z zakresu szeroko rozumianych nauk przyrodniczych: biologii, chemii, biotechnologii, kosmetologii, dietetyki, technologii żywności i żywienia człowieka oraz towaroznawstwa, kierunków związanych z ochroną środowiska, akwakultury i bezpieczeństwa żywności, wychowania fizycznego, turystyki i rekreacji.      

 

 

 Klasa C medyczna z elementami toksykologii i ratownictwem medycznym

 Przedmioty rozszerzone: biologia i chemia.

 

Analitycy uważają, że zawody związane z ochroną zdrowia, nie tylko medycyna, ale także szereg zawodów pokrewnych tej nauce, począwszy od: fizykoterapii, poprzez pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, audio-fonologów, radiologów itp. są tzw. „zawodami przyszłości”. Dlatego też powstała klasa, w której nauka została wzbogacona o treści z szeroko pojętego ratownictwa.

Dla uczniów klas medycznych organizujemy certyfikowane kursy Europejskiej Rady Resuscytacji:

 • BLS / AED Provider Course
 • BLS / AED Instructor Kurs
 • Kursy pierwszej pomocy PCK
 • Kursy Młodszego Ratownika Wodnego
 • Kursy BLS / AED Elbląskiej Fundacji Ratownictwa Medycznego.

W szkole działa Grupa Ratownictwa Przedmedycznego. Uczniowie biorą udział, m.in. w Mistrzostwach Pierwszej Pomocy, Olimpiadzie Wiedzy o Obronie Cywilnej.

Współpracujemy z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym oraz z terenowymi instytucjami biologicznej edukacji pozaszkolnej.

Uczestniczymy w wykładach otwartych organizowanych przez Wydział Nauk o Zdrowiu Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.

Uczestniczymy w wykładach i organizujemy wykłady prowadzone przez pracowników naukowych z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 Organizujemy spotkania z lekarzami, honorowymi krwiodawcami, policjantami z działu profilaktyki uzależnień.

 Uczniowie tej klasy będą mogli uczestniczyć, m.in. w spotkaniach z podopiecznymi elbląskiego hospicjum.

 

 

Klasa D matematyczno-fizyczna  z elementami programowania

 Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka lub przedmioty uzupełniające z zakresu informatyki.

 

Nauka matematyki i fizyki na poziomie rozszerzonym rozwija w znacznym stopniu myślenie matematyczne i wyobraźnię przestrzenną, myślenie logiczne i abstrakcyjne.

Absolwenci tego profilu są bardzo dobrze przygotowani do rozszerzonej matury z matematyki, fizyki oraz informatyki.

Klasa przygotowuje do podjęcia studiów przede wszystkim na uczelniach politechnicznych  i technicznych lub studiowania nauk ścisłych: matematyki, fizyki, chemii, astronomii, geologii oraz informatyki na uniwersytetach.

Matematyka jako dziedzina rozwijająca myślenie analityczne, bardzo ważne dla wielu nauk powszechnie uznanych za humanistyczne, otwiera także możliwość aplikowania na takie kierunki studiów, jak np. psychologia lub socjologia.

W dobie intensywnie rozwijających się i zmieniających nowoczesnych technologii klasa o profilu matematyczno-fizyczno-informatycznym daje solidną podstawę dla wielu zawodów wskazywanych przez analityków rynku pracy, jako „zawody przyszłości”.

Uczniom tej klasy oferujemy:

 • lekcje matematyki i fizyki prowadzone przez nauczycieli akademickich;
 • zajęcia z wykorzystaniem języka programowania C++;
 • zajęcia w laboratorium fizycznym PWSZ;
 • wykłady otwarte na Uniwersytecie Gdańskim, Politechnice Gdańskiej, Wydziale Fizyki UMK, w PWSZ w Elblągu, Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie;
 • wycieczki programowe do Planetarium w Olsztynie, Pomorskiego Ośrodka Technologicznego, Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie;
 • udział w projektach edukacyjnych, między innymi w projekcie „Młody Naukowiec”;
 • grupowe i indywidualne formy przygotowania do udziału w olimpiadach  i konkursach przedmiotowych.

 Nasi uczniowie z powodzeniem startują w konkursach i olimpiadach:

 • Olimpiadzie Matematycznej,
 • Olimpiadzie Fizycznej
 • Olimpiadzie Astronomicznej
 • Konkursie Astronomiczno–Astronautycznym
 • Konkursie Fizycznym „Lwiątko”
 • Konkursie Matematycznym „Kangur”
 • Zespołowych Zawodach Programistycznych.

 

 

Klasa E matematyczno–biznesowa

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka lub geografia, j. angielski.

 

Nauka w tej klasie daje bardzo dobre podstawy do studiowania kierunków ekonomicznych, ale wśród absolwentów są także uczniowie, którzy wybrali bardzo różnorodne kierunki studiów.

W klasie drugiej i trzeciej uczniowie zainteresowani studiami na politechnikach będą mogli uczyć się fizyki w zakresie rozszerzonym.

Nauczanie geografii jest skorelowane z podstawami przedsiębiorczości, a na lekcjach języka angielskiego jest możliwość realizacji modułu języka biznesu.

Część lekcji matematyki będzie prowadzona z wykorzystaniem programów komputerowych do zastosowań matematycznych.

Uczniowie mają możliwość rozwijania swojego zamiłowania do ekonomii w ramach szkolnych kół zainteresowań i zajęć dodatkowych, do których należą między innymi:

 • „Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo”, w którym za prawdziwe pieniądze należy wyprodukować towar i za prawdziwe pieniądze go sprzedać;
 • „Szkolna Internetowa Gra Giełdowa”, w której – według aktualnych notowań na GPW – można zarobić lub stracić wirtualne pieniądze i porównać swoje osiągnięcia z kilkudziesięcioma tysiącami zespołów uczniów z całej Polski;
 • „Zarządzanie Firmą MESE” – komputerowa symulacja działalności firmy, dzięki której można sprawdzić skuteczność własnych decyzji dotyczących, między innymi kierunku rozwoju przedsiębiorstwa, inwestycji, wielkości produkcji.

Uczniowie klasy o tym profilu osiągają sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych:

 • Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej
 • Olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”
 • Olimpiadzie Przedsiębiorczości.

 

O SZKOLE

Szkoła przy ulicy Pocztowej znalazła się na mapie Elbląga 70 lat temu. Przez ten czas tysiące wychowanków I Liceum zapisało się na kartach historii: miasta, kraju i świata. Szkoła nadal cieszy się niesłabnącą popularnością wśród uczniów, o czym świadczy corocznie duża liczba kandydatów, chcących wstąpić w jej mury.

Wielu uczniów z dumą podkreśla, że kontynuują rodzinne tradycje, gdyż absolwentami szkoły są ich dziadkowie, rodzice, czy starsze rodzeństwo. Opinie zaufanie naszych absolwentów to dla I LO najlepsza rekomendacja.

Profesjonalna kadra nauczycielska wciąż kształci się i doskonali, zdając sobie sprawę z wyzwań, jakie niesie nowoczesna edukacja oraz praca z bardzo zdolną młodzieżą, o bardzo wysokich aspiracjach.

Sapere aude

Jeśli jesteś ambitny, aktywny, twórczy „miej odwagę być mądrym”.  Wybierz I LO i daj sobie szansę na sukces.

Zapewniamy:

 • wysoką jakość kształcenia

Nasi absolwenci osiągają z egzaminów maturalnych wysokie wyniki otwierające szansę studiowania na najlepszych uczelniach w kraju i za granicą.

 • szeroką ofertę edukacyjną

Ofertę kierunków tworzymy w oparciu o wieloletnie doświadczenia oraz o wyniki  badań opinii naszych absolwentów. Wdrażamy innowacje pedagogiczne z matematyki, programowania, chemii, biologii oraz kulturoznawstwa.

 • skuteczną naukę języków obcych – angielskiego oraz do wyboru: niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego, francuskiego, hiszpańskiego a także języka łacińskiego jako przedmiotu uzupełniającego  oraz w ramach zajęć nadobowiązkowych,
 • pomoc w wyborze właściwego kierunku edukacji

Otaczamy uczniów opieką pedagoga i psychologa w zakresie diagnozy, terapii oraz doradztwa zawodowego.

 • indywidualizowanie procesu kształcenia z uwzględnieniem zdolności kierunkowych,

Uczniowie na wniosek rodzica lub nauczyciela, po spełnieniu odpowiednich warunków, mogą realizować indywidualny tok lub program nauki. Posiadamy certyfikat „Szkoły Odkrywców Talentów”.

 • współpracę ze środowiskiem naukowym

Współpracujemy  z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, z Wydziałem Fizyki oraz Wydziałem Humanistycznym  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym , Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu, Wyższą Szkołą Marynarki Wojennej w Gdyni.

 • posiadamy certyfikaty: "Szkoły Odkrywców Talentów" oraz Znak Jakości Brązowej Szkoły "Perspektywy 2017"
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia sportowe

W szkole działa Uczniowski Klub Sportowy „Horyzont”, który organizuje imprezy w zakresie sportów wodnych, narciarstwa oraz tenisa . Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach licznych sekcji sportowych, takich jak: sekcja żeglarska, kajakowa, tenisa ziemnego, narciarska, sekcja piłki ręcznej, siatkowej, koszykowej, sekcja unihokeja.

W szkole jest także koło strzeleckie „Sagittarius”.

 • zajęcia rozwijające uzdolnienia artystyczne

I LO słynie z szerokiego zaangażowania uczniów w życie szkoły, miasta i regionu. Przygotowują  oni oprawę artystyczną wielu imprez, działają w licznych klubach i organizacjach.  

Młodzież uczestniczy w spektaklach teatralnych, filmowych, wystawach artystycznych, wernisażach.

 • wyjazdy edukacyjne krajowe i zagraniczne

Od ponad 20 lat I LO prowadzi współpracę i wymianę młodzieży ze szkołą w Barssel w Niemczech. Cyklicznie organizowane są edukacyjne wyjazdy do Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii oraz coroczne rejsy żaglowcem Pogoria w ramach „Szkoły pod żaglami”.

Młodzież uczestniczy w Międzynarodowych Zlotach Szkół im. Juliusza Słowackiego.

Dużym zainteresowaniem uczniów cieszą się biwaki naukowe a także  wyjazdy na warsztaty i wykłady do najlepszych ośrodków akademickich.

Przyjazne warunki sprzyjające uczeniu się to połowa sukcesu w efektywnej nauce. Dokładamy starań, by wszyscy uczniowie dobrze czuli się  w murach naszej szkoły zapewniając:

 • bezpieczeństwo w szkole
 • wpływ młodzieży za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego na najważniejsze dla społeczności szkolnej decyzje
 • nowoczesną bazę dydaktyczną - pracownie informatyczne ze sprzętem wysokiej klasy, sale lekcyjne wyposażone w komputery, sprzęt audiowizualny i tablice interaktywne, biblioteka wyposażona w stanowiska komputerowe
 • niepowtarzalny klimat tworzony przez całą społeczność szkolną
 • bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań
 • możliwość zaangażowania się w wolontariat i działalność charytatywną w Szkolnym Kole Caritas
 • możliwość rozwijania  pasji między innymi :

- w szkolnej drużynie Ratownictwa Medycznego

- w szkolnej redakcji radia Veto

- w Szczepie Puszczańskim Wanbli ZHP

 • wpisane w tradycję szkolną imprezy i uroczystości:

- Pasowanie na Słowaka

- Festiwal Talentów

- Festiwal Nauki

- Gala z Patronem "Juliuszki"

- Wielkie Szkolne Dyktando

- Dzień Muzyki

- Nocne Szanty

- Dni Rodziny

- Nocki w Hogwarcie

- Uroczyste Pożegnanie Maturzystów

 • możliwość korzystania ze sklepiku szkolnego i punktu ksero.