Elbląska Szkoła Eksperymentu E-dziennik Plan lekcji Biblioteka Galeria Matura Zielona Flaga Konkurs Bóbr

Sprawdź także

Klub sportowy samorząd LNU szczep Odkrywcy talentów Rodzina 500 plus Rok dla Niepodległej Poprzednia wersja witryny

Rekrutacja 2020/2021

Propozycja klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego

 

Klasa 1A HUMANISTYCZNA - z przedmiotami rozszerzonymi: językiem  polskim, językiem angielskim, historią.

Klasa 1B MEDYCZNA - z przedmiotami rozszerzonymi: biologią i chemią.

Klasa 1C MATEMATYCZNA - z przedmiotami rozszerzonymi: matematyką, językiem angielskim,fizyką/informatyką (podział klasy na dwie grupy).

Klasa 1D BIZNESOWA - z przedmiotami rozszerzonymi:matematyką, językiem angielskim, geografią.

 

We wszystkich klasach językiem obcym obowiązkowym jest język angielski.

Jako drugiego języka obcego (w podstawie i kontynuacji) uczniowie mogą się uczyć:

języka francuskiego, języka hiszpańskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego, języka włoskiego,

pod warunkiem utworzenia się grupy (minimum 15 uczniów).

 

PONADTO SZKOŁA OFERUJE:

 • pierwszy język obcy: język angielski,
 • drugi język do wyboru: język francuski, język niemiecki, język włoski, język rosyjski, hiszpański (pod warunkiem utworzenia się grupy minimum 10 uczniów)
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • zajęcia laboratoryjne z chemii i fizyki,
 • sekcje sportowe – tenis ziemny, żeglarstwo, kajakarstwo, siatkówka, koszykówka
 • treningi strzeleckie we własnej Strzelnicy Szkolnej
 • noce szantowe w muzeum szkolnym, wieczory filmowe o tematyce żeglarskiej, szkolenia żeglarskie, wyprawy i rejsy żeglarskie na własnych jachtach, żaglowcem „POGORIA”
 • spływy kajakowe,
 • zajęcia organizowane przez UKS „Horyzont”,
 • działania na rzecz innych w ramach szkolnego wolontariatu i Szkolnego Koła Caritas,
 • zajęcia i spotkania  harcerskie, biwaki, nocki, zimowiska, obozy wakacyjne organizowane przez Szczep Puszczański Wanbli,
 • możliwość pracy i rozwijania zainteresowań w Szkolnym Radiu Veto.

 

NASZE MOCNE STRONY:

 • wysoko wykwalifikowana kadra (nauczyciele akademiccy, nauczycielem ze stopniem naukowym doktora)
 • posiadamy certyfikaty Szkoła Odkrywców Talentów oraz Szkoła na TIK,
 • osiągamy bardzo wysokie wyniki z egzaminów gimnazjalnych (wyższe od średniej  województwa),
 • co roku mamy wielu laureatów i finalistów w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych i Olimpiadach Ogólnopolskich,
 • współpracujemy z uczelniami wyższymi i instytucjami naukowo-badawczymi,
 • realizujemy projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego takie jak: Akademia UczniowskaAktywna Edukacja , Cyfrowa Szkoła,
 • pracujemy z uczniami  uzdolnionymi w oparciu o indywidualne programy nauczania,
 • proponujemy pomoc psychologa, pedagoga szkolnego oraz doradcy zawodowego,
 • indywidualizujemy proces nauczania,
 • gwarantujemy możliwość zdobywania rzetelnej wiedzy,
 • zapewniamy bogatą ofertę kulturalną - koncerty, kino, teatr (wyjazdy do Teatru Muzycznego w Gdyni, Teatru Muzycznego „Roma” w Warszawie, Bałtyckiego Teatru Tańca),
 • wzbogacamy program nauczania organizując spotkania z ludźmi kultury, nauki i sztuki, lekcje w muzeach, wycieczki krajowe i zagraniczne (Francja, Włochy, Wielka Brytania, Niemcy),
 • od 20 lat współpracujemy ze szkołą partnerską w Barssel w Niemczech,
 • stwarzamy uczniom możliwość pokazania swoich talentów i zdolności artystycznych –  Festiwal Talentów w kinie Światowid oraz  zainteresowań i pasji naukowych - Dzień Nauki,
 • zapewniamy bardzo dobre warunki lokalowe, estetycznie urządzone i nowocześnie wyposażone pracownie,
 • mamy bogato wyposażoną bibliotekę,
 • od kwietnia 2015r. oferujemy funkcjonalne i estetyczne szafki szkolne,
 • dbamy o bezpieczeństwo uczniów (monitoring na korytarzach),
 • w szkole funkcjonuje sklepik szkolny,
 • gwarantujemy niepowtarzalny  klimat  XIX-wiecznych  wnętrz i magiczny  labirynt  szkolnych korytarzy.

 

 ZASADY REKRUTACJI  do  klas pierwszych I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  im. Juliusza Słowackiego w ELBLĄGU na rok szkolny 2020/2021

 

   1. Podstawa  prawna  

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego  do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)
 • Zarządzenie Nr 4 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i  postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów,  na rok  szkolny 2020/2021 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego:
  • do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników oraz trzyletnich branżowych szkół          I stopnia,
  • do klas wstępnych w publicznych: czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi,  pięcioletnich technikach dwujęzycznych i pięcioletnich technikach
   z oddziałami dwujęzycznymi,
  • na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych
  • do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych oraz na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących dla dorosłych.

 

 

2. Zasady rekrutacji do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego  im. Juliusza Słowackiego  w  Elblągu

Wymagane  dokumenty

Kandydaci do I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Elblągu  wypełniają arkusz w programie  EPED  dla szkół Elbląga i przesyłają go elektronicznie.  Do szkoły należy dostarczyć:

 • podanie o przyjęcie do szkoły wraz z kwestionariuszem -wydrukowane z elektronicznego systemu,
 • świadectwo  ukończenia  szkoły podstawowej,
  • kartę zdrowia - tylko młodzież spoza Elbląga,
  • dwie fotografie,
  • inne dokumenty posiadane przez kandydata - osiągnięcia, udział w konkursach.

 Kryteria rekrutacji

  I etap rekrutacji

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/21 odbywać się będzie drogą elektroniczną poprzez stronę:

https://eped.pl                                                                                      

 O przyjęciu  kandydata   do  klasy pierwszej  I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Elblągu decydują:

 • liczba punktów uzyskanych za wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w ostatnim roku nauki  w szkole podstawowej  zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu wyrażonych  w skali procentowej z:

 1)    języka polskiego ( max 100% = 35 pkt ),

 2)    matematyki ( max 100% = 35 pkt ),

 3)    języka obcego nowożytnego  ( max 100% = 30 pkt ).

Wyniki  procentowe z języka polskiego i matematyki  mnoży się przez 0,35  ( maksymalnie 35 punktów, czyli jeden procent w każdym zakresie odpowiada wartości  0,35 punktu ) a wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3 ( maksymalnie 30 punktów)  – maksymalnie 100 punktów z trzech zakresów egzaminu łącznie.

 • liczba punktów uzyskanych z przeliczenia  na punkty ocen z:  j. polskiego, matematyki, biologii i  j. obcego  ( kontynuacja) - maksymalnie 72 punkty. 

   Z  każdego przedmiotu przyjmuje się przelicznik punktowy: 

      celujący – 18 punktów

      bardzo dobry – 17 punktów

      dobry - 14 punktów

      dostateczny - 8 punktów

      dopuszczający - 2 punkty

 

 • uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów,
 • osiągniecia w zakresie  aktywności społecznej wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu –3 punkty
 • szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych   wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - maksymalna liczba punktów do uzyskania - 18.

Uwaga!

 • Szczegółowe zasady przeliczania na punkty kryterium uzyskania szczególnych osiągnięć  w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych  określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego  do publicznych  przedszkoli, szkół  i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610)

( załącznik nr 2 do pobrania)

Miejsca uznane przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty za wysokie w zawodach  (konkursach)  wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych na szczeblu:

 - międzynarodowym i krajowym : miejsca 1-10;

 - wojewódzkim: miejsca 1-5;

 - powiatowym: 1-3.

 

II etap rekrutacji

Jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.