Elbląska Szkoła Eksperymentu E-dziennik Plan lekcji Biblioteka Galeria Rok dla Niepodległej Zielona Flaga Konkurs Bóbr

Sprawdź także

Matura 2015 Klub sportowy Odkrywcy talentów szczep samorząd Poprzednia wersja witryny Rodzina 500 plus Certyfikat

Rekrutacja 2020/2021

 TERMINY I  ZASADY  REKRUTACJI  do  klas pierwszych I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  im. Juliusza Słowackiego w ELBLĄGU na rok szkolny 2020/2021

 

   1. Podstawa  prawna  

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego  do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)
 • Zarządzenie Nr 4 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i  postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów,  na rok  szkolny 2020/2021 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego:
  • do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników oraz trzyletnich branżowych szkół          I stopnia,
  • do klas wstępnych w publicznych: czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi,  pięcioletnich technikach dwujęzycznych i pięcioletnich technikach
   z oddziałami dwujęzycznymi,
  • na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych
  • do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych oraz na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących dla dorosłych.

      2.Terminy  postępowania  rekrutacyjnego:

 • od 11 maja  2020r. do 23 czerwca  2020r. złożenie  wniosków o przyjęcie do szkoły, ze wskazaniem wybranych oddziałów,  wraz z dokumentami potwierdzającymi  spełnianie przez kandydata  warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • od 26 czerwca  2020r.  do 30 czerwca  2020r. uzupełnienie  przez  kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz  o zaświadczenie  o  wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • do 24 czerwca  2020r.  weryfikacja przez komisję rekrutacyjną  wniosków o przyjęcie do szkoły  oraz  dokumentów potwierdzających spełnianie  przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 •  13 lipca  2020r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję  rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły,
 • od 13 lipca 2020r. do 20 lipca 2020r. potwierdzenie  przez  rodzica niepełnoletniego  kandydata woli  przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  i oryginału zaświadczenia  o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one  złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły),
 • 21 lipca 2020r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych  do I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Elblągu.                

 

3. Zasady rekrutacji do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego  im. Juliusza Słowackiego  w  Elblągu

Wymagane  dokumenty

Kandydaci do I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Elblągu  wypełniają arkusz w programie  EPED  dla szkół Elbląga i przesyłają go elektronicznie.  Do szkoły należy dostarczyć:

 • podanie o przyjęcie do szkoły wraz z kwestionariuszem -wydrukowane z elektronicznego systemu,
 • świadectwo  ukończenia  szkoły podstawowej,
  • kartę zdrowia - tylko młodzież spoza Elbląga,
  • dwie fotografie,
  • inne dokumenty posiadane przez kandydata - osiągnięcia, udział w konkursach.

 Kryteria rekrutacji

  I etap rekrutacji

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/21 odbywać się będzie drogą elektroniczną poprzez stronę:

https://eped.pl                                                                                      

 O przyjęciu  kandydata   do  klasy pierwszej  I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Elblągu decydują:

 • liczba punktów uzyskanych za wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w ostatnim roku nauki  w szkole podstawowej  zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu wyrażonych  w skali procentowej z:

 1)    języka polskiego ( max 100% = 35 pkt ),

 2)    matematyki ( max 100% = 35 pkt ),

 3)    języka obcego nowożytnego  ( max 100% = 30 pkt ).

Wyniki  procentowe z języka polskiego i matematyki  mnoży się przez 0,35  ( maksymalnie 35 punktów, czyli jeden procent w każdym zakresie odpowiada wartości  0,35 punktu ) a wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3 ( maksymalnie 30 punktów)  – maksymalnie 100 punktów z trzech zakresów egzaminu łącznie.

 • liczba punktów uzyskanych z przeliczenia  na punkty ocen z:  j. polskiego, matematyki, biologii i  j. obcego  ( kontynuacja) - maksymalnie 72 punkty. 

   Z  każdego przedmiotu przyjmuje się przelicznik punktowy: 

      celujący – 18 punktów

      bardzo dobry – 17 punktów

      dobry - 14 punktów

      dostateczny - 8 punktów

      dopuszczający - 2 punkty

 

 • uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów,
 • osiągniecia w zakresie  aktywności społecznej wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu –3 punkty
 • szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych   wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - maksymalna liczba punktów do uzyskania - 18.

Uwaga!

 • Szczegółowe zasady przeliczania na punkty kryterium uzyskania szczególnych osiągnięć  w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych  określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego  do publicznych  przedszkoli, szkół  i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610)

( załącznik nr 2 do pobrania)

Miejsca uznane przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty za wysokie w zawodach  (konkursach)  wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych na szczeblu:

 - międzynarodowym i krajowym : miejsca 1-10;

 - wojewódzkim: miejsca 1-5;

 - powiatowym: 1-3.

 

II etap rekrutacji

Jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

 

PONADTO SZKOŁA OFERUJE:

 • pierwszy język obcy: język angielski,
 • drugi język do wyboru: język francuski, język niemiecki, język włoski, język rosyjski,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • zajęcia laboratoryjne z chemii i fizyki,
 • sekcje sportowe – tenis ziemny, żeglarstwo, kajakarstwo, siatkówka, koszykówka
 • treningi strzeleckie we własnej Strzelnicy Szkolnej
 • noce szantowe w muzeum szkolnym, wieczory filmowe o tematyce żeglarskiej, szkolenia żeglarskie, wyprawy i rejsy żeglarskie na własnych jachtach, żaglowcem „POGORIA”
 • spływy kajakowe,
 • zajęcia organizowane przez UKS „Horyzont”,
 • działania na rzecz innych w ramach szkolnego wolontariatu i Szkolnego Koła Caritas,
 • zajęcia i spotkania  harcerskie, biwaki, nocki, zimowiska, obozy wakacyjne organizowane przez Szczep Puszczański Wanbli,
 • możliwość pracy i rozwijania zainteresowań w Szkolnym Radiu Veto.

 

NASZE MOCNE STRONY:

 • wysoko wykwalifikowana kadra (nauczyciele akademiccy, nauczycielem ze stopniem naukowym doktora)
 • posiadamy certyfikaty Szkoła Odkrywców Talentów oraz Szkoła na TIK,
 • osiągamy bardzo wysokie wyniki z egzaminów gimnazjalnych (wyższe od średniej  województwa),
 • co roku mamy wielu laureatów i finalistów w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych i Olimpiadach Ogólnopolskich,
 • współpracujemy z uczelniami wyższymi i instytucjami naukowo-badawczymi,
 • realizujemy projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego takie jak: Akademia Uczniowska, Aktywna Edukacja , Cyfrowa Szkoła,
 • pracujemy z uczniami  uzdolnionymi w oparciu o indywidualne programy nauczania,
 • proponujemy pomoc psychologa, pedagoga szkolnego oraz doradcy zawodowego,
 • indywidualizujemy proces nauczania,
 • gwarantujemy możliwość zdobywania rzetelnej wiedzy,
 • zapewniamy bogatą ofertę kulturalną - koncerty, kino, teatr (wyjazdy do Teatru Muzycznego w Gdyni, Teatru Muzycznego „Roma” w Warszawie, Bałtyckiego Teatru Tańca),
 • wzbogacamy program nauczania organizując spotkania z ludźmi kultury, nauki i sztuki, lekcje w muzeach, wycieczki krajowe i zagraniczne (Francja, Włochy, Wielka Brytania, Niemcy),
 • od 20 lat współpracujemy ze szkołą partnerską w Barssel w Niemczech,
 • stwarzamy uczniom możliwość pokazania swoich talentów i zdolności artystycznych –  Festiwal Talentów w kinie Światowid oraz  zainteresowań i pasji naukowych - Dzień Nauki,
 • zapewniamy bardzo dobre warunki lokalowe, estetycznie urządzone i nowocześnie wyposażone pracownie,
 • mamy bogato wyposażoną bibliotekę,
 • od kwietnia 2015r. oferujemy funkcjonalne i estetyczne szafki szkolne,
 • dbamy o bezpieczeństwo uczniów (monitoring na korytarzach),
 • w szkole funkcjonuje sklepik szkolny,
 • gwarantujemy niepowtarzalny  klimat  XIX-wiecznych  wnętrz i magiczny  labirynt  szkolnych korytarzy.