Natalia Witkowska stypendystką Prezesa Rady Ministrów

Natalia Witkowska 2b - stypendystką PRM 2019 (1)

Z ogromną radością przekazujemy wiadomość, że uczennica I Liceum Ogólnokształcącego – Natalia Witkowska otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2019-2020. Natalia jest uczennicą klasy 2b o profilu biologiczno-chemicznym.

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre.

Z powyższego sformułowania wynika, że aby otrzymać Stypendium Prezesa Rady Ministrów, uczeń musi spełniać przynajmniej jeden z niżej podanych warunków:

1) otrzymać promocję z wyróżnieniem (zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, warunkiem uzyskania promocji z wyróżnieniem jest posiadanie przez ucznia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średniej rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – Dz. U. z 2019 r. poz. 373), uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen,

2) wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre.

            Natalia poza licznymi sukcesami w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, ukończyła klasę pierwszą liceum ze średnią 6,0. Oznacza to, że na jej świadectwie przy wszystkich, obowiązujących w klasie pierwszej, przedmiotach widnieje ocena celująca.

- Czy spodziewałaś się, że ukończysz klasę pierwszą z tak wysoką średnią?

- Zdawałam sobie sprawę, że mam bardzo dobre oceny, ale nie przeliczałam ich na średnią. Ostateczny wynik bardzo mnie zaskoczył.

- Czy uczennica ze średnią 6,0 znajduje czas na inne zainteresowania poza nauką?

- Oczywiście. Spędzam dużo czasu czytając książki, zarówno te, które pomagają mi w nauce, jak i takie, które czytam wyłącznie dla przyjemności. Od wielu lat trenuję taniec towarzyski. Udzielam się także w różnego rodzaju akcjach charytatywnych oraz wolontariacie.

- Jaki kierunek studiów planujesz po liceum?

- Mam jeszcze trochę czasu, żeby podjąć ostateczną decyzję, ale od kilku lat zastanawiam się nad endokrynologią dziecięcą. Ostatnio w planach pojawiła się także psychiatria dziecięca.

- Na co przeznaczysz stypendium?

- Przede wszystkim na książki z chemii i biologii. Część pieniędzy dołożę do szkolnej wycieczki do Szkocji.

- Gratulujemy. Życzymy dalszych sukcesów oraz powodzenia w kolejnych przedsięwzięciach.

Anna Luiza Górecka,

rzecznik I LO

Zdjęcia