Elbląska Szkoła Eksperymentu

„Elbląska Szkoła Eksperymentu”

projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

PROJEKT: RPWM.02.02.02-28-0002/18 „ELBLĄSKA SZKOŁA EKSPERYMENTU”

KOMUNIKAT

W związku z przesunięciem terminu realizacji projektu „Elbląska Szkoła Eksperymentu”, na postawie pisma Prezydenta Gminy Miasto Elbląg, nr EOD 46 537  z dnia 2 października 2020 r. unieważnione zostają wyniki rekrutacji osób deklarujących udział w projekcie (uczniów, nauczycieli, rodziców uczniów) ustalone na podstawie procesu rekrutacji przeprowadzonej od 4 do 29  listopada 2019 r.

W okresie IV kwartału 2020 r. zostanie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca do projektu, w ramach której prowadzony będzie nabór:

 • nauczycieli chętnych do udziału w szkoleniu  "Doskonalenie umiejętności nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, geografii) i matematyki w zakresie teoretycznych i praktycznych podstaw pracy metodą eksperymentu oraz rozwijanie umiejętności myślenia matematycznego i naukowego",
 • uczniów chętnych do udziału w zajęciach dodatkowych i kołach zainteresowań,
 • rodziców uczniów biorących udział w projekcie.

Informacja o terminie rozpoczęcia rekrutacji uzupełniającej wraz z regulaminem będzie dostępna na stronie internetowej szkoły oraz w ogłoszeniach dziennika elektronicznego LIBRUS.

 

Gmina Miasto Elbląg realizuje w ramach Poddziałania 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020 projekt RPWM.02.02.02-28-0002/1 pn. Elbląska Szkoła Eksperymentu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

Projekt wdrożony zostanie w czterech elbląskich liceach ogólnokształcących:

 • I Liceum Ogólnokształcącym  im. Juliusza Słowackiego przy ul. Pocztowej 2,
 • II Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagiellończyka przy ul. Królewieckiej 42,
 • III Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Elblągu przy  ul. Browarna 1,
 • IV Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Elblągu przy ul. Sienkiewicza 4.

 

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów z czterech elbląskich liceów ogólnokształcących poprzez tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, doskonalenie kwalifikacji/kompetencji dydaktycznych nauczycieli, wychowawczych rodziców/opiekunów oraz organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów.

Wsparciem objęci zostaną uczniowie, ich rodzice/opiekunowie oraz nauczyciele czterech elbląskich liceów ogólnokształcących spośród których zrekrutowanych do projektu zostanie 600 uczniów (klas I i II), 30 nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyki, fizyki, chemii, biologii i geografii) oraz 60 rodziców/opiekunów uczniów. Będą oni uczestnikami projektu realizowanego w okresie 1.09.2019 – 31.08.2022 r.

 

Efekty realizacji projektu:

 • utworzenie pracowni międzyszkolnej oraz wyposażenie szkolnych pracowni w pomoce i sprzęt niezbędny do nauczania przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, geografii) oraz matematyki,
 • doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki i geografii) oraz matematyki,
 • kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki poprzez prowadzenie zajęć metodą eksperymentu.

 

W wyniku realizacji projektu uczniowie rozwiną swoje umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych. Nauczyciele zostaną przygotowani do pracy metodą eksperymentu oraz do wspierania rozwijania kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów. Rodzice podniosą swoje kompetencje wychowawcze poprzez kształtowanie technik osiągania celów wychowawczych w zakresie wspierania rozwoju swoich dzieci. Ponadto zostanie doposażona baza dydaktyczna do prowadzenia zajęć opartych na metodzie eksperymentu.

 

Tytuł projektu: Elbląska Szkoła Eksperymentu

Wartość projektu: 4 292 173,81 zł
Dofinansowanie: 4 036 573,81 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3 648 347,73 zł
Okres realizacji projektu: 1.09.2019 r. - 31.08.2022 r.

 

Rekrutacja uczestników projektu

„Elbląska Szkoła Eksperymentu”

 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

I Liceum Ogólnokształcące jako Jednostka Realizująca Projekt „Elbląska Szkoła Eksperymentu” rozpoczyna rekrutację uczestników projektu:

 • 180 uczniów klas I i II,
 • 9 nauczycieli,
 • 18 rodziców/opiekunów uczniów.

 

Zgodnie z regulaminem rekrutacji:

1)    rekrutacja będzie prowadzona w terminach:

 • dla uczniów: 4.11.2019 r. - 15.11.2019 r.
 • dla nauczycieli: 4.11.2019 r. - 15.11.2019 r.
 • dla rodziców/opiekunów: 4.11.2019 r. - 15.11.2019 r.

2)  warunkiem udziału w projekcie jest wypełnienie w terminie rekrutacji Deklaracji uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 6 do regulaminu rekrutacji) i złożenie jej w sekretariacie szkoły.

 

Regulamin rekrutacji znajduje się w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej www.1lo.elblag.pl  (zakładka projektu Elbląska Szkoła Eksperymentu).

Zapraszamy do udziału w projekcie.

Tytuł projektu: Elbląska Szkoła Eksperymentu

Wartość projektu: 4 292 173,81 zł
Dofinansowanie: 4 036 573,81 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3 648 347,73 zł

Zdjęcia