Elbląska Szkoła Eksperymentu E-dziennik Plan lekcji Biblioteka Galeria Rok dla Niepodległej Zielona Flaga Konkurs Bóbr

Sprawdź także

Matura 2015 Klub sportowy Odkrywcy talentów szczep samorząd Poprzednia wersja witryny Rodzina 500 plus Certyfikat

Dane osobowe

Klauzula informacyjna dla uczniów / rodziców

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)    

informuję, że:

 1.  Administratorem danych osobowych uczniów jest dyrektor  I Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą  w Elblągu, tel:  556258910, e-mail: kontakt@1lo.elblag.pl

 2.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  I Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Elblągu możliwy jest pod numerem tel. 556256514 lub adresem e-mail: iodo@zsti.elblag.pl

3.  Dane osobowe uczniów będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych  i wychowawczych w placówce.

4. Dane osobowe uczniów przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w  Malborku.

5. Uczeń posiada prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6. Uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

 

 

                                                                                                                                                 Marzena Bielecka

                                                                                                                                          dyrektor

I Liceum Ogólnokształcącego

                                                                                                                                                   w Elblągu